Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
עבודה
  • הרשמה לאתר
Vista 155      טיפים משפטיים - דיני עבודה     

לא קיבלו אתכם לעבודה ועברתם הליכי מיון ? יש לנו טיפ - החוק מחייב את המעסיק להודיע לכם על כך בכתב!

 

הליכי מיון בחלק רב מהמשרות ארוכים ומייגעים, ואחד הדברים הכי לא הוגנים שיש, הוא כאשר אף אחד לא טורח ליידע אתכם אם התקבלתם לתפקיד או האם ישנה התקדמות בהליכי המיון.

 

בדיוק בשביל מצבים אלו נוסף לאחרונה, תיקון לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) תשס"ב 2002 – הקובע כי למעסיק יש חובה להודיע למועמד בהליכי מיון, בכתב - שזה יכול להיות במכתב במייל במסרון או בכל אמצעי טכנולוגי אחר, על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלה לעבודה.

 

מה נחשב להליכי מיון לעבודה? הליכי המיון יכולים להיות גם ראיון או בחינה. חשוב לדעת כי הודעה על התקדמות הליכי המיון צריכה להימסר לפחות אחת לחודשיים מיום תחילת הליך המיון ואם המועמד לא התקבל לעבודה, יש למסור לו הודעה על כך תוך 14 יום מיום שמועמד אחר התקבל במקומו.

 

דבר חשוב נוסף שכדאי לדעת הוא - כי החוק אינו חל בעבודה שתקופתה קצרה מ – 30 יום. כמו כן, החוק אינו חל על עסקים בענף ההסעדה או בעסק שבו עד 25 עובדים.

התיקון לחוק, חשוב ביותר, שכן, הוא נועד כדי לשמור על זכותכם כמועמדים לעבודה, לדעת את מצבכם בהליכי המיון ולכלכל את צעדכם בהתאם וכך לא לפספס עבודות אחרות בהמתנה מיותרת!

 

להלן הסעיף בחוק:

סעיף 3א - תיקון חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 :

(א)       מעסיק ימסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה הודעה בכתב על –

     (1)   התקדמות הליכי המיון לעבודה; הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון

     (2)   אי-קבלתו לעבודה של המועמד; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

(ב)        הודעות לפי סעיף קטן (א) יכללו, בין השאר, את אלה:

   (1)    שם המעסיק ושם המועמד לעבודה;

   (2)    מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון – אם אינו המעסיק;

   (3)    התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון;

   (4)    שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

(ג)         הוראות סעיף זה לא יחולו על מועמד לעבודה –

   (1)     בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים;

   (2)     בעבודה בענף ההסעדה;

   (3)     בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים.

(ד) השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עבודות או מקומות עבודה שהוראות סעיף 3א לא יחולו לגביהם.

(ה)       בסעיף זה –         "הודעה" – לרבות הודעה באמצעי אלקטרוני או אמצעי טכנולוגי אחר;       "הליכי מיון לעבודה" – ריאיון או בחינה.

תכנים נוספים בדיני עבודה

הצטרפות לצוות המשפטי

הערה חשובה

המידע באתר מועדכן נכון לתאריך שבו הועלה התוכן המשפטי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ועדכני של עורך דין. כל הסתמכות משפטית על המידע באתר הינה באחריות הגולש והאתר לא יישא באחריות כלשהי בגין כל טענה או נזק משפטי שייגרם בשל הסתמכות זו.

כל שימוש באתר מהווה אישור והסכמה לתנאי האתר.

המידע המשפטי באתר מתעדכן תדיר ולכן מומלץ להיכנס מידי יום ולגלוש בתכנים המשפטיים החדשים והמרתקים באתר.

כניסת ורישום עורכי דין ומשפטנים לאתר