Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
מסחרי
  • הרשמה לאתר
Documents 1  מאמרים משפטיים - משפט מסחרי

הרמת מסך  בחברה – מה המשמעות של זה?

חוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: החוק) מהווה את המסגרת המשפטית הדנה בסוגיית ייסוד חברה

ושאר ההוראות הנלוות לנושא זה.

כיצד מוגדרת חברה? 

סעיף 1 לחוק קובע כי : חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד.

מהי המשמעות של האישיות המשפטית הנפרדת ?

כאשר מוקמת חברה בע"מ (חברה מובלת במניות או בערבון), התחייבות של בעלי המניות כלפי החברה הינה עד גובה השקעתם. מה זה אומר? שאם החברה מגיע למצב שבו אינה יכולה לעמוד בהתחייבות הכספיות שלה כלפי נושים, לא ניתן לדרוש את מימון החובות של החברה מהנכסים האישיים של בעלי המניות. יש כאן מנגנון שמגן על בעלי המניות, בחברה מפני פגיעה אישית בנכסים שלהם כאשר החברה נקלעת לקשיים.

יחד עם זאת, לא תמיד ניתן להסתתר מאחורי המונח אישיות משפטית נפרדת ובית המשפט מפעיל את האופציה של "הרמת מסך" (הפרדה בין בעל המניות לחברה) ומאפשר לנושים לגבות את חובותיהם מבעלי המניות עצמם, באופן אישי.

השאלה היא מתי תתבצע "הרמת מסך"?

ס' 6 לחוק קובע כי הרמת מסך של בעלי המניות בחברה תופעל במקרים הבאים:

אם בית המשפט "מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן".

במקרים חריגים שבהם השימוש ב"אישיות משפטית נפרדת" נעשה על מנת:

 - להונות אדם

 - לקפח נושה של החברה

 - לפגוע בתכלית החברה

 - תוך נטילת סיכון בלתי סביר בכל הנוגע ליכולת הפרעון של החברה.

החוק מתנה את הרמת המסך כלפי בעל המניות בכך שהוא היה מודע להתנהלות זו, גובה האחזקות שלו בחברה ומילוי ההתחייבויות שיש לו בהתאם לתפקידו.

אך מה עם בעל המניות רק חשד שיש התנהלות בלתי תקינה בחברה ?

בחוק נקבע כי בעל מניות נחשב ל"מודע לשימוש" גם אם רק:

חשד בדבר טיב ההתנהגות בלתי תקינה.

הייתה לו אפשרות לדעת על קיום הנסיבות הנוגעות להתנהלות בעייתית בחברה.

אלא אם כן נהג ברשלנות בלבד.

אם כן, חוק החברות מצד אחד מאפשר לבעלי המניות חברה בע"מ לדעת מראש את רמת הסיכון הנדרשת מהם ולמנוע בעצם צורת התאגדות זו פגיעה בנכסיהם האישיים, בעת שחברה נקלעת לקשיים פיננסים ומצד שני, מייצר נורמה להתנהלות תקינה של בעלי המניות בחברה על דרך "הרמת מסך" שלפיה, לא יוכלו בעלי המניות להסתתר בכל מצב תחת כנפיה של "האישיות המשפטית הנפרדת", וישאו באחריות אישית במידה ויתנהלו שלא בתום, שלא בהגינות, בדרך בלתי מקובלת או תוך ניצול לרעה של מעמדם בחברה.

 

תכנים נוספים במשפט מסחרי

מאמרים נצפים ביותר - מסחרי

הצטרפות לצוות המשפטי

הערה חשובה

המידע באתר מועדכן נכון לתאריך שבו הועלה התוכן המשפטי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ועדכני של עורך דין. כל הסתמכות משפטית על המידע באתר הינה באחריות הגולש והאתר לא יישא באחריות כלשהי בגין כל טענה או נזק משפטי שייגרם בשל הסתמכות זו.

כל שימוש באתר מהווה אישור והסכמה לתנאי האתר.

המידע המשפטי באתר מתעדכן תדיר ולכן מומלץ להיכנס מידי יום ולגלוש בתכנים המשפטיים החדשים והמרתקים באתר.

כניסת ורישום עורכי דין ומשפטנים לאתר