Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
פלילי
  • הרשמה לאתר
Documents 1  מאמרים משפטיים - משפט פלילי

מהי קובלנה פלילית פרטית? על אילו עבירות ניתן להגיש?

סעיף 11 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי : המאשים במשפט פלילי הוא: המדינה. התובע: נציג המדינה. עם זאת, קיימת אפשרות נוספת שבה האזרח מאשים את האחר בעבירה פלילית באמצעות הגשת קובלנה פרטית.

האופציה הזו, קיימת ברשימה מסוימת מאוד של עבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי:

עבירות בחוק העונשין-

- כניסה למקרקעין בדרך אלימה כדי להחזיק בהם.

 - אחיזת מקרקעין בכוח.

-  איום על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו.

-  המקים שאון או מהומה במקום ציבורי, בלי סיבה סבירה ובאופן העלול להפריע לתושבים או להביא להפרת השלום.

 - המעליב אדם במקום ציבורי באופן העלול לעורר אדם הנוכח אותה שעה להפר את השלום.

 - הכותב, מצייר, משרטט או חורת על מקרקעין של זולתו שלא כדין, או מדביק עליהם שלא כדין כל כתב או שלט.

- המקים לצרכו רעש גדול או מפיץ לצרכו ריחות פוגעים או מזיקים, במקום ובנסיבות המטרידים בני אדם מן השימוש בזכות הרבים.

 - הפוצע חברו שלא כדין.

 - הגורם שלא כדין שיפעילו על אדם או שאדם ייקח רעל או דבר מזיק אחר, בכוונה לפגוע בו או בזולתו או להרגיזם.

 - התוקף שלא כדין את חברו.

 - התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש.

 - נכנס לנכס או על פניו או שנכנס כדין ונשאר שלא כדין כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה.

 - ההורס נכס או פוגע במזיד ושלא כדין.

 - כניסה לשטח חקלאי  או הכנסת חיה בלי הרשאה או הצדק כדין.

 - המגלה מידע סודי שנמסר לו אגב מקצועו או מלאכתו, שאינו סוד רשמי.

ניתן להגיש קובלנה פלילית בכל העבירות  הללו רק בהתקיים ,תנאים אלו: העבירות לא נעברו כאשר העבריין נושא נשק חם או קר. וכאשר העבירות לא נעברו כלפי "בן משפחה" : לרבות מי שהיה בן משפחה בעבר, והוא אחד מאלה: (1) בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, הורה של בן זוג או בן זוגו של ההורה, סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית; (2) מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע, המתגורר עמו, וקטין או חסר ישע המתגורר עם מי שאחראי עליו כאמור.

ישנן עוד עבירות נוספות שניתן להגיש בהן קובלנה פרטית מכוח חוקים נוספים המצוינים בתוספת ה- 2 לחוק הסדר הפלילי.  חשוב שתדעו כי לא תוכלו להגיש קובלנה נגד עובד מדינה שביצע מעשה תוך כדי מילוי תפקידו, אלא אם התקבלה הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה ונגד קטין שבעת ביצוע העבירה היה מתחת לגיל 14.

 

החלטתם להגיש קובלנה? תוכלו לנהל את ההליך בעצמכם אך אם בית המשפט יחליט שאינכם מסוגלים לנהל את ההליך או שניהולו הוא באופן טרדני, תהיה לו האפשרות להפסיק את הדיון עד שתמנו לעצמכם עורך דין. כאשר אם לא תמנו את עורך דין בתקופה שקבע השופט תהיה לכך השלכה על המשך ההליך שבו האישום יבוטל או שהנאשם יזוכה.

 

 

המאמר נכתב על ידי:  אושר, עו"ד (מערכת האתר)

 

הטיפ הקצר היומי

כל אדם יכול להגיש תלונה  במשטרה- גם אם אינו מעורב בעניין!

תכנים נוספים במשפט פלילי

הערה חשובה

המידע באתר מועדכן נכון לתאריך שבו הועלה התוכן המשפטי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ועדכני של עורך דין. כל הסתמכות משפטית על המידע באתר הינה באחריות הגולש והאתר לא יישא באחריות כלשהי בגין כל טענה או נזק משפטי שייגרם בשל הסתמכות זו.

כל שימוש באתר מהווה אישור והסכמה לתנאי האתר.

המידע המשפטי באתר מתעדכן תדיר ולכן מומלץ להיכנס מידי יום ולגלוש בתכנים המשפטיים החדשים והמרתקים באתר.

כניסת ורישום עורכי דין ומשפטנים לאתר