Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
פלילי
  • הרשמה לאתר
Documents 1  מאמרים משפטיים - משפט פלילי

גובשה טיוטת כתב אישום ולא יוגש כתב אישום – איך זה אפשרי? סגירת תיק בהסדר!

 

כתב אישום מוגש לאחר שמתגבשות מספיק ראיות כדי להעמיד חשוד במעשה פלילי כלשהו, לדין. עם זאת, ב- 2012  הוכנס הליך חדש לחוק סדר הדין הפלילי ( נוסח משולב) תשמ"ב  - 1982 שנקרא   סגירת "תיק בהסדר" שעל פיו, למרות שישנן מספיק ראיות להעמדת חשוד לדין ואף גובשה טיוטת כתב אישום – אפשר שלא יוגש כתב אישום בפועל – איך זה קורה?

סגירת תיק בהסדר, מחייבת את החשוד להודות בעבירות המיוחסות לו, הוא מתחייב לעמוד בתנאים מסוימים (המפורטים בהמשך) , ובתמורה לכך התובע לא מגיש נגדו כתב אישום.

החוק בסעיפים (67א – 67יב) מפרט את התנאים לסגירת תיק בהסדר ורק בכפוף לתנאים אלו, ייסגר התיק עוד לפני הגשת כתב אישום.

באילו עבירות ניתן לסגור תיק בהסדר? בעבירות חטא או עוון כאשר ההבדל בין שתי עבירות אלו הוא בחומרת העונש.  עבירת חטא זו עבירה שדינה מאסר עד 3 חודשים או קנס בשיעור מסוים ואילו עבירת עוון, זו עבירה שדינה מאסר בין 3 חודשים ל- 3 שנים או קנס בשיעור מסוים. על עבירות שחומרתן גבוהה יותר - עבירות פשע ניתן לסגור תיק בהסדר רק בעבירות שמנויות בתוספת השישית לחוק, אך שאינן עבירות אלו:

  • עבירות לפי פקודת התעבורה או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי שלא גרמו לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש, בעבירות שנקבעו כעבירות קנס או כעבירות מינהליות.

.עבירה שבה ניתן להטיל כופר כסף או עיצום כספי לפי חיקוק או עבירה עם יסוד עובדתי דומה למעשה המהווה הפרה כאמור

בנוסף, לחומרת העבירה, צריך שעצם עריכת ההסדר עם החשוד, בלי העמדתו לדין, "תענה על העניין לציבור בנסיבות המקרה" –החלטה מנומקת לסגירת תיק בהסדר תיעשה על ידי התובע בלבד.

השאלה היא אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שהתובע יוכל לסגור תיק בהסדר?

א.      התובע סבור כי העונש שיקבל החשוד – אינו כולל מאסר בפועל.

ב.      5 שנים קודם לביצוע העבירה נשוא ההסדר,  לא נרשם לחשוד רישום פלילי (כולל סגירת תיק בהסדר).

ג.       אין חקירות או משפטיים פליליים תלויים ועומדים בעניין החשוד.

אילו תנאים יכול התובע לכלול במסגרת ההסדר?  התנאים בהסדר יכולים להיות בין היתר אלו: תשלום לאוצר מדינה (לפי כללים מסוימים), תשלום פיצוי לנפגע העבירה, התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה (במשך תקופה מסוימת ולא יותר משנה), עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום שיקבע קצין מבחן (לרבות שירות לציבור) ועוד.

חשוב לזכור – כי לחשוד יש את האפשרות לעיון בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום לפני שהוא חותם על ההסדר.

מה ההבדל בין סגירת תיק בהסדר ל"הסדר טיעון" ?

אלו שני מצבים שונים לחלוטין! סגירת תיק בהסדר נועדה להחליף את הגשת כתב האישום ולעומת זאת "הסדר טיעון" נערך אחרי שמוגש כבר כתב אישום.

 

 

לסיכום, האפשרות לסגירת תיק בהסדר מעניקה לחשוד אופציה המונעת את הגשת כתב האישום נגדו, וזאת בכפוף לסוג העבירה שבוצעה והחלטת התובע. כאשר החשוד חייב להיות מודע לכך שהפרת ההסכם תביא בהכרח להעמדתו לדין על פי טיוטת כתב האישום.

הטיפ הקצר היומי

כל אדם יכול להגיש תלונה  במשטרה- גם אם אינו מעורב בעניין!

תכנים נוספים במשפט פלילי

הערה חשובה

המידע באתר מועדכן נכון לתאריך שבו הועלה התוכן המשפטי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ועדכני של עורך דין. כל הסתמכות משפטית על המידע באתר הינה באחריות הגולש והאתר לא יישא באחריות כלשהי בגין כל טענה או נזק משפטי שייגרם בשל הסתמכות זו.

כל שימוש באתר מהווה אישור והסכמה לתנאי האתר.

המידע המשפטי באתר מתעדכן תדיר ולכן מומלץ להיכנס מידי יום ולגלוש בתכנים המשפטיים החדשים והמרתקים באתר.

כניסת ורישום עורכי דין ומשפטנים לאתר